Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Circles of innovation

Circles of Innovation er et arkiv over kreative anvendelser af IT i undervisningen på bl.a. videregående uddannelser. Den er ordnet tematisk og viser en mængde eksempler,som let kan omsættes i egen praksis. Webstedet udbydes af Valencia Collega,FL.

Se:http://circlesofinnovation.valenciacollege.edu/

Projektarbejde og akademisk IT-skoling

Artiklen,forfattet af Simon Heilesen,IMH,og Søren Davidsen,RUb,redegør for en kortlægning i 2015 af de studerendes brug af IT-værktøjer i forbindelse med projektarbejde på Roskilde Universitet. På grundlag af en spørgeskemaundersøgelse samt interviews med 12 studerende forklares anvendelsen af IT-værktøjer i projektarbejdets forskellige faser. Som ramme for undersøgelsen diskuteres begrebet ”akademisk digital skoling”,og der trækkes linjer til internationale undersøgelser,som synes at bekræfte,at studerende reelt bruger et fåtal af IT-værktøjer,og at disse i hovedsagen ikke er udviklet til akademiske formål. Undersøgelsens resultater sammenholdes med det udvalg af IT-værktøjer,universitetet stiller til rådighed for ansatte og studerende. Afslutningsvis diskuteres de mulige årsager til tingenes tilstand,samt hvordan det vil være muligt at hæve niveauet af den akademiske digitale skoling.

se:http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/article/view/23106/20480

Digital eksamen

Eksamenssystemet Digital Eksamen,eksamen.ruc.dk,udrulles på RUC i løbet af 2016,og det gamle system Onlineeksamen lukkes ned i begyndelsen af 2017. Vejledninger til Digital Eksamen er nu tilgængelige på et nyt eksamens-websted,http://www.ruc.dk/digitaleksamen/. Materialet for bedømmere består dels af huskeark,dvs. korte,illustrerede trin-for-trin vejledninger til systemets funktioner,dels af en række korte videoer,og dels af de præsentationer,som anvendes på introduktionskurserne til Digital Eksamen.

Sikker deling af data

DEiC tilbyder universitetesansatte sikker opbevaring og deling af data på https://data.deic.dk/. Her har du mulighed for at lagre forskningsdata,som du af sikkerhedsmæssige grunde  ikke har lov til at opbevare og dele i “skyen”(fx. Dropbox,Evernote).

Akademisk informationssøgning

DTU og KU har i fællesskab udviklet en MOOC om akademisk informationssøgning. I omtalen hedder det:“This course will introduce you to the basic elements of academic information seeking –we will explore the search process from defining a strategy to evaluating and documenting your search results. ”

Fri tilmelding på:https://www.coursera.org/learn/academicinfoseek

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde?

I forlængelse af arbejdet på antologien om RUC’s pædagogik,“The Roskilde Model”  har Akademisk IT sammen med Roskilde Universitetsbibliotek gennemført en undersøgelse af,hvordan de studerende faktisk anvender IT i projektarbejdet. De foreløbige resultater blev præsenteret d. 19. november på en workshop på konferencen NUAS15 (http://nuas15.au.dk/). Efter et kort oplæg,som er tilgængeligt på Slideshare,diskuterede deltagerne parvis de betydelige udfordringer,som der synes at være,med at bibringe de studerende nødvendige akademiske,digitale kompetencer (foto).

foto:Søren Davidsen

RUC har nu sin egen videoportal –video.ruc.dk

Roskilde Universitet har mange års tradition for at bruge video i undervisning og forskningsformidling. En lang række af de videoer,  som allerede nu kan ses på video.ruc.dk,  stammer fra indscannede videobånd tilbage fra midten af 1970’erne. Gå på opdagelse i gamle klip fra årsfester,TV arkivoptagelser mm.
Se forskeres interessante oplæg fra konferencer afholdt på RUC eller forskeres fortællinger fra deres forskningsfelt –f.eks. oplægget “De russiske jødernes indvandring og integration i perioden 1904-43”v. Morten Thing.
Adressen er video.ruc.dk

Udgivelser fra VIOL-projektet

VIOL-projektet (Velfærdsteknologi,Innovation,Omsorg og Læring),som 2013-15 er gennemført i et samarbejde mellem RUC og UC Sjælland er nu afsluttet,og det samlede materiale af udgivelser,rapporter og ressourcer er tilgængeligt på  http://ucsj.dk/forskning/projekter/viol/. Vi forventer,at MOOC-forsøgsplatformen moocz.dk i fremtiden vil kunne anvendes af RUC til udadvendte aktiviteter.

photomeditations –og nye e-bogsformater

”Photomediations:An Open Book”, http://photomediationsopenbook.net, udspringer af EU-projektet Europeana Space og viser på forskellig vis,hvad man kan på nettet med e-bøger og billeder inden for emnerne ‘open access’,‘open scholarship’ og ‘open education’. Bogen trækker på Creative Commons billeder fra forskellige dtabaser og kombinerer dem med tekster,som også kan genbruges og deles  i forskellige uddannelsessammenhæng. I tillæg til bogen findes en online-ressource:http://photomediationsmachine.net

Call til Læring og Medier (LOM) nr 14,2015:Robotter

I dette nummer af LOM sætter vi fokus på,hvordan robotter og robotteknologi indgår og kan indgå i velfærds- og læringssammenhænge. Robotter er en særlig materialitet,som har potentialer og som skaber fascination,bekymring og endog frygt. Vi inviterer her til en bred debat,hvor bidrag,der dækker forskellige aspekter af læring og interaktion med robotter,kan belyse feltets mangfoldighed og interessefelter.

Robotter og robotteknologi anvendes i stigende grad i forbindelse med velfærdsopgaver,i forhold til undervisning,omsorg,overvågning,forebyggelse,træning og behandling af borgere. Derfor har temaet læring og robotteknologi også relevans for fx professionsuddannelserne.

Med robotter og robotteknologi tænker vi fx på menneskelignende robotter (humanoider);wearables,dvs. teknologi som placeres i tøjet eller på kroppen;håndholdte interaktive enheder;større interaktive objekter og kontekstuel interaktiv teknologi dvs. intelligente rum eller omgivelser.

Vi vil lægge vægt på,at bidragene fokuserer på,hvordan robotter og robotteknologi kan skabe ‘ merværdi’i  en velfærds- og læringssammenhæng. Vi inviterer især bidrag,der analyserer og demonstrerer de mekanismer og relationer,hvorigennem kvaliteter og funktioner i de anvendte teknologier omdannes til nye kvaliteter i de resulterende velfærdsydelser. Vi vil gerne dække forskellige domæner,hvor robotter og robotteknologi bringes i anvendelse af fx børn,unge og ældre. Derudover vi gerne dække erfaringer med design og afprøvningsprocesser,hvor brugere og robotteknologi er omdrejningspunkt. Emner af interesse kan fx være:

–          Robotter,robotteknologi og programmering i undervisningen

–          Digital dannelse i et robotperspektiv

–          Robotter og robotteknologi som velfærdsteknologi

–          Forståelser af robotter

–          Wearables i praksis

–          Erfaring med robotteknologi i forskellige praksisfelter

–          Humanoider som læremidler

–          Etiske udfordringer med robotteknologi

–          Designprocesser og robotteknologi

–          Erfaringer med robotteknologi fra klasseværelset

–          Menneske – Robotinteraktion

Vigtige Datoer

–          Interessetilkendegivelse i form af et abstract på 100 –200 ord indsendes senest d. 1. juni 2015 til temanummerets redaktører via e-mail.

–          Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept/afslag senest d. 20. juni 2015.

–          Manuskript (eller medieproduktion) indsendes senest d. 24. august 2015

–          Review sendes til forfatteren senest d. 5. oktober 2015.

–          Endeligt manuskript indsendes senest d. 2. november 2015.

–          Temanummeret udkommer d. 1. december 2015.

 

Se merewww.lom.dk